Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

Warmteservice Groep B.V. h.o.d.n. Kluscontact.nl
Van Slingelandtstraat 43
1051 CG Amsterdam
Inschrijfnummer K.v.K.: 34156392

 

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Warmteservice Groep B.V. h.o.d.n. Kluscontact.nl, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: “Kluscontact.nl” met betrekking tot de website www.kluscontact.nl alsmede op iedere vraag van een Opdrachtgever, ieder aanbod van een Opdrachtnemer en elke overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden tussen een Opdrachtgever en een Opdrachtnemer die tot stand komt via deze website.
2. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
a. Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
b. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
c. Consument: een natuurlijke persoon die als Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
d. Dienst: de dienstverlening die door Kluscontact.nl wordt aangeboden door middel van de Website en App bestaande uit het bieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Opdrachtnemers in contact met elkaar kunnen komen met betrekking het verrichten van (installatie)werkzaamheden.
e. Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen Opdrachtgevers en Opdrachtnemers.
f. Klus: een advertentie op de Website waarin een klusopdracht wordt aangeboden door een Opdrachtgever.
g. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt, respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Opdrachtnemer met gebruikmaking van de Website.
h. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich aanbiedt voor de uitvoering van één of meer opdrachten van een Opdrachtgever.
i. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kluscontact.nl en Opdrachtnemer met betrekking tot de Dienst, inhoudende dat de Opdrachtnemer zijn diensten via de Website mag aanbieden aan Opdrachtgevers.
j. Reacties: met Reacties kan op een Klus op de website of andere Reacties gereageerd worden.
k. Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
l. Website: de website www.kluscontact.nl en App van Kluscontact.nl
3. Alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Gebruikers, tenzij uit de tekst van een artikel of de bepaling anders blijkt.
4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
5. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
6. Indien Kluscontact.nl deze Algemene Voorwaarden al meerdere keren aan een Gebruiker ter hand heeft gesteld of anderszins kenbaar gemaakt, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Kluscontact.nl hoeft dan de Algemene Voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

Artikel 2: Account

 

1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Kluscontact.nl dient de Gebruiker een Account aan te maken op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.
2. Een Account wordt pas aangemaakt wanneer Kluscontact.nl de aanvraag tot het plaatsen van een Account schriftelijk heeft aanvaard en aan de Gebruiker bevestigd. Kluscontact.nl mag (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Klus, opdracht, bieding of andere informatie door de Gebruiker weigeren of verwijderen zonder vermelding van redenen.
3. Om gebruik te kunnen maken van de Account moet de Gebruiker een wachtwoord aanmaken. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn Account en vrijwaart Kluscontact.nl voor iedere aanspraak van derden betreffende schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het gebruik van zijn Account.
4. Kluscontact.nl mag een wachtwoord weigeren indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

 

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer

 

Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Opdrachtnemer heeft bevestigd. Kluscontact.nl is geen partij bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. Kluscontact.nl kan geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten of de bevoegdheid van Opdrachtnemers om die werkzaamheden uit te voeren. Opdrachtnemer en Opdrachtgever vrijwaren Kluscontact.nl voor vordering van derden verband houdende met dergelijke aanspraken.

 

Artikel 4: Duur en beëindiging overeenkomst tussen Kluscontact.nl en Opdrachtnemer

 

1. Elke Overeenkomst tussen Kluscontact.nl en de Opdrachtnemer wordt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is gelijk aan de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.
2. Kluscontact.nl heeft altijd het recht de overeenkomst met de Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtnemer te ontbinden op het moment waarop de Opdrachtnemer:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

 

Artikel 5: Dienstverlening van Kluscontact.nl

 

1. Kluscontact.nl biedt via de Website een platform waarop Opdrachtgevers en Opdrachtnemers met elkaar in contact kunnen komen met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden.
2. Kluscontact.nl heeft slechts een faciliterende rol en is niet verantwoordelijk voor of betrokken bij het handelen of nalaten daarvan door een Gebruiker met betrekking tot de totstandkoming of de uitvoering van een opdracht. 3. Kluscontact.nl heeft steeds het recht (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen of te beëindigen.
4. Kluscontact.nl heeft de inhoud van de Website met zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot Klus, opdrachten en biedingen is echter afkomstig van Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
5. Kluscontact.nl is op geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van Klus, opdrachten en biedingen, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Kluscontact.nl is dan ook niet verantwoordelijkheid voor het al dan niet voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Opdrachtnemers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting of het op de juiste wijze uitvoeren van de te verrichten werkzaamheden.
6. Kluscontact.nl behoudt zich het recht voor om de Opdrachtnemer aan het einde van een kalendermaand de toegang tot en het gebruik van haar Diensten te ontzeggen indien de Opdrachtnemer in gebreke blijft om aan een nader te bepalen minimale afname van zaken van de Warmteservice Groep te voldoen. Kluscontact.nl zal de Opdrachtnemer tijdig waarschuwen indien deze minimale afname niet gedaald wordt of niet gehaald dreigt te worden. Zodra de Opdrachtnemer weer aan deze minimale afname voldoet, zal de toegang tot en het gebruik van de Diensten weer mogelijk gemaakt worden.
7. Kluscontact.nl behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie aan te passen of in te korten. Kluscontact.nl heeft tevens het recht om Klus, opdrachten, biedingen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, indien deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.
8. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Kluscontact.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.
9. Kluscontact.nl garandeert niet dat:
a. de informatie op de Website altijd juist, volledig, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede wordt verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
b. de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, acties van hackers of fouten en gebreken en dat eventuele gebreken kunnen worden verholpen;
c. derden de Website en/of de systemen van Kluscontact.nl niet onrechtmatig zullen gebruiken.
10. Kluscontact.nl mag de Website (tijdelijk) buiten gebruik stellen of de toegang beperken indien dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enige aanspraak op schadevergoeding jegens Kluscontact.nl ontstaat.

 

Artikel 6: Prijzen en tarieven

 

1. Het aanmaken van een Account en het plaatsen van Klus is kosteloos voor Opdrachtgevers.
2. Tenzij anders is overeengekomen is het aanmaken van een Account en het reageren op Klus door Opdrachtnemers eveneens kosteloos.
3. Kluscontact.nl houdt zich echter het recht voor om op enig moment aan Opdrachtnemers een vergoeding te vragen voor de door haar verleende Diensten en deze vergoeding dan jaarlijks aan te passen.

 

Artikel 7: Verplichtingen van de Gebruikers

 

1. De Gebruiker zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist, actueel en volledig is en vrijwaart Kluscontact.nl voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
2. De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Kluscontact.nl gewenste wijze aan haar beschikbaarstelt;
b. eventuele door de wederpartij aan Kluscontact.nl verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
c. hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten;
d. hij zich ter zake van het reageren op Klus en het aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving;
e. ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende looptijd van zijn Account.
3. Opdrachtgever zal slechts berichten plaatsen op en versturen via de Website met als doel het verlenen van een opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden door een Opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer zal slechts berichten plaatsen op en versturen via de Website met als doel het verkrijgen van een opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden voor een Opdrachtgever.
5. De Opdrachtnemer moet de aangenomen opdracht zelf uitvoeren, het doorspelen van de opdracht aan een derde is niet toegestaan.
6. De Gebruiker zal geen berichten plaatsen met een inhoud of ten behoeve van doeleinden waarvoor de Dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en ongevraagde berichten aan andere Gebruikers.
7. Door het aanbieden van informatie op de Website, waaronder offertes, aanbiedingen, informatie over werkzaamheden en producten geeft de Opdrachtnemer toestemming deze op de Website te plaatsen en staat hij er voor in tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn.
8. De Gebruiker is er mee bekend dat de positionering van zijn opdracht, offerte, aanbiedingen en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
9. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud ervan juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is.
10. Daarnaast staat hij er voor in dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent en dat hij de belangen en de goede naam van Kluscontact.nl niet zal schaden.
11. Het is de Gebruiker verboden:
a. zich te gedragen in strijd met de ‘netiquette’;
b. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten of overige rechten van derden;
c. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden - al dan niet via banners of reclame van derden op de website - die in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving;
d. zich bezig te houden met ‘hacking’, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
e. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als ‘spamming’;
f. via de dienstverlening van Kluscontact.nl aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten of activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Kluscontact.nl dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet, waaronder verwijzingen naar dan wel het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites;
g. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend van aard is.12. Informatie die door middel van de Website door de Opdrachtnemer wordt verkregen mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt, namelijk het kunnen reageren op een vraag van een Opdrachtgever. Het is niet toegestaan om informatie (waaronder e-mail adressen) van Opdrachtgevers te verzamelen voor welk ander doel dan ook.
13. Indien de Opdrachtnemer in strijd handelt met het in het vorige lid bepaalde, verbeurt hij - zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist - een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 1.000,00 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van één (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Kluscontact.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Opdrachtnemer te nemen, waaronder het niet langer toelaten tot de Diensten van Kluscontact.nl of volledige vergoeding van geleden schade te eisen.

 

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie

 

1. Kluscontact.nl verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten, de Overeenkomst en aanverwante activiteiten, een en ander in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
2. Kluscontact.nl spant zich naar behoren in om haar systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens of enige vorm van onrechtmatig gebruik.
3. Kluscontact.nl is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van gegevens - al dan niet door hackers -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Kluscontact.nl of het leidinggevend personeel op directieniveau.
4. Partijen (Kluscontact en Gebruikers en Gebruikers onderling) verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten van of over de andere partij hebben verkregen en waarvan deze partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of opdracht.
5. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers en andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
6. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
7. Het is Kluscontact.nl te allen tijde toegestaan te publiceren over de Diensten en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. te hergebruiken, mits daarbij de privacy van de Gebruikers gewaarborgd blijft of de Gebruikers hiervoor toestemming hebben gegeven aan Kluscontact.nl.

 

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

 

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan Kluscontact.nl en/of haar licentiegevers met uitzondering van de informatie die door de Gebruiker is aangeleverd in verband met het plaatsen van Klus, opdrachten, biedingen e.d.
2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Kluscontact.nl, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.
3. De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Klus, opdrachten, biedingen e.d. geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Kluscontact.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met de door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

 

Artikel 10: Uitsluiting

 

Kluscontact.nl behoudt zich het recht voor om Gebruikers uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website door onder meer hun Account te blokkeren of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien de Gebruiker:
a. op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
b. inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
c. in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving;
d. medewerkers van Kluscontact.nl of andere Gebruikers onheus bejegent d.m.v. smadelijke, lasterlijke, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik e.d.

 

Artikel 11: Klachten

 

1. Alle klachten over de door Kluscontact.nl geleverde Diensten moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering van de betreffende Dienst - schriftelijk aan Kluscontact.nl worden gemeld. Indien een klacht niet binnen deze termijn aan Kluscontact.nl is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Gebruiker.
2. De Gebruiker moet Kluscontact.nl in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Kluscontact.nl verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht door Kluscontact.nl kosten moeten worden gemaakt, komen deze voor rekening van de Gebruiker, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
3. Bij een terechte klacht zal Kluscontact.nl - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen Diensten dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 

1. Kluscontact.nl zorgt er voor dat de overeengekomen Diensten naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze Diensten nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde diensten, baseert Kluscontact.nl zich op de informatie die de provider of andere dienstverlener hierover verstrekt. Indien voor deze dienstverlening door de provider of dienstverlener bepaalde garanties worden afgegeven, zullen deze garanties op gelijke wijze tussen partijen gelden.
3. Buiten de expliciet overeengekomen of door Kluscontact.nl gegeven garanties, gegarandeerde resultaten, functionaliteiten of kwaliteitseisen aanvaardt Kluscontact.nl geen enkele aansprakelijkheid.
4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Kluscontact.nl alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Kluscontact.nl voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving, geleden verlies en/of vertragingsschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
5. De Gebruiker moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
6. Indien Kluscontact.nl aansprakelijk is voor door de Gebruiker geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Kluscontact.nl altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Kluscontact.nl gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Kluscontact.nl beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de verleende Diensten.
7. In afwijking van het vorige lid, wordt bij duurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 maanden de aansprakelijkheid van Kluscontact.nl beperkt tot de over de laatste 3 maanden verschuldigde vergoeding indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Kluscontact.nl gesloten verzekering valt.
8. De Gebruiker moet Kluscontact.nl uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
9. In afwijking van het vorige lid geldt voor de Consument een termijn van 1 jaar.
10. Kluscontact.nl is niet aansprakelijk en de Gebruiker kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik van de Website respectievelijk de verleende diensten of gebruik in strijd met de door of namens Kluscontact.nl verstrekte instructies, aanwijzingen, handleidingen e.d.;b. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Gebruiker aan Kluscontact.nl verstrekte informatie.
11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Kluscontact.nl of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Kluscontact.nl de Gebruiker vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de Gebruiker .

 

Artikel 13: Overmacht

 

1. Bij overmacht aan de zijde van Kluscontact.nl of de Gebruiker, heeft Kluscontact.nl het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de Gebruiker te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de Gebruiker voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Kluscontact.nl wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Kluscontact.nl, van de door haar ingeschakelde derden (providers) of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Kluscontact.nl.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Kluscontact.nl zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Kluscontact.nl en/of van de Gebruiker of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden of leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de Gebruiker in ieder geval zijn verplichtingen jegens Kluscontact.nl tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 

1. Op de tussen Kluscontact.nl en de Gebruikers gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen tussen Kluscontact.nl en een Gebruiker zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Kluscontact.nl is gevestigd, zij het dat Kluscontact.nl altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de Gebruiker is gevestigd.
3. De Consument is mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Kluscontact.nl. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Kluscontact.nl schriftelijk aan de Consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.

 

Datum: 11 november 2015